NAVIGATION
HOME
PHỤNG VỤ
Hiến chế về Phụng vụ thánh (1963)
THÁNH NHẠC
Thông điệp "Kỷ luật về Thánh nhạc" (1955)
Huấn thị về Thánh nhạc và Phụng vụ (1958)
Huấn thị về Âm nhạc trong Phụng vụ (1967)
Những tham khảo về Thánh nhạc
CHIA SẺ
Ca đoàn, một nhân tố sống động
Về Nhạc Vào đời
Về chuyện dài Bộ Lễ
Cẩm nang Ca Trưởng
HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH

Lời giới thiệu (nhóm dịch thuật Giáo Hoàng Học Viện Piô X)
Lời mở đầu
Chương I (về nền tảng thần học của Phụng vụ)
Chương II (về các Nghi thức trong Thánh lễ)
Chương III (về các Bí tích và Á bí tích)
Chương IV (về Kinh nhật tụng)
Chương V (về Năm Phụng vụ)
Chương VI (về Thánh nhạc)
Chương VII (về Nghệ thuật thánh)
Phần phụ lục (Tuyên ngôn về việc tu chính niên lịch)